تــو مــال منـی

http://www.myup.ir/images/39347711231429286364.jpg

تــو مــال منـی

خــودم کشــفـت کـرده ام

تــو بـا مـن می خـنـدی

بــا مـن گـریـه می کـنـی

درد دلــت را بـه مـن می گـویـی

دیـــــوانـــــه !

دلـــت بـــرای مـــن تــنــگ می شــــود

ضـــربـان قـلـبـت بـا مـــن بـالا مـی رود

بــا ســــــکـوتم، بــا صـــدایــم

بــا حـضـــورم، بـــا غــیـبـتم ..

تــو مــال منـی

ایــن بــلاها را خـــودم ســرت آوردم

بـــه مــن می گویی دوســـتـت دارم

و دوســـت داری آن را از زبان مــــن فـقـط "مـــن" بشــنـوی

بــرای کــه مــی تــوانـی مـثـل بــچـه هــا خــودت را لـــــوس کنی،

نــازت را بـخـرد ، و بــه تـــو دـست نـزنـد ؟

چــه کســی بـا یـک کـلـمـه ، بــا یــک نــگـاه ، دلــت را می ریــزد ؟

بــعــد خــودش جــمــع می کند و ســـر جــایــش مــی گذارد ؟

چــهـ کســی احســاسـت را تـر و خشـک می کند ؟

اشــکـت را درمــی آورد ، بــعـد پــاک مــی کـنـد ؟

چــه کــســی پــیــش از آن کـه حــرفت را شـــروع کنی تا تــه آن را نـفــس می کشد؟

دیـــــوانـــــه !

مــن زحمتت را کشــیـده ام تــا بـفـهـمی هــــنـوز مــی توانی انـتـظار بکشـی

تــپـش قـلـب بگیری ، عـــاشــــق شوی

تــو حــق نداری خـــودت را از مــن و مـــن را از خــودت بگیری

تــو حــق نداری " خــودت " را از خــودت بگیری

مــن شــکایت مــی کنــم از طــرف هــر دویـمان از تـو بـه تــو

چــه کســی قـلـب مـــرا آب و جــارو مــی کند

دانــه مـی پاشد تا کـلـمـات مثل کبوتر از ســر و کول مـن بالا بروند ؟

چـه کسـی همـان بلاهایی که مــن سـر تـو آوردم ســر مــن آورده ؟

مــن مـــال تـــــــوام دیـــــوانـــــه !

زحــمتــم را کشــیــده ای

کشـــفم کرده ای

دســــتت را به مــن بده

 

/ 0 نظر / 19 بازدید