شراب بوسه

او شراب بوسه می خواهد ز من 
من چه گویم قلب پر امید را 
او به فکر لذت و غافل که من 
طالبم آن لذت جاوید را 
من صفای عشق می خواهم از او 
تا فدا سازم وجود خویش را 
او تنی می خواهد از من آتشین 
تا بسوزاند در او تشویش ر

/ 0 نظر / 6 بازدید