کاش کسی بود امشب ...

کاش کسی بود امشب با من کمی قدم میزد... کمی شعر میخواند و کمی حرف میزد.. و من برایش درد و دل می کردم و برایش اشک می ریختم.. کاش کسی بود امشب و من برایش چای میریختم و او با لبخندی و نگاهی برایم دست تکان میداد.... کاش کسی بود امشب...

/ 0 نظر / 10 بازدید