بی تو یه رسوای پریشون شده خونه به دوشم

تو را اندازه شبهای مستی دوست دارم
تو را قدر تموم ملک هستی دوست دارم
برایت این پریشون حالیام یعنی عبادت
تو را جانا به حد بت پرستی دوست دارم

سفر کردی و چشمام دوتا چشمه اشکن 
با هام عهد اگه بستی دیگه عهدت و نشکن
نگام مونده به راهت هنوزم که هنوزه 
آخه دوست داره این دل که بسوزه ، که بسوزه

 
همش کار دلم بود دلم خواست که فدات شم 
دلم خواست که تو دنیا پریشون تو باشم
دلم خواست بشم عاشق دلم خواست

 
چی شد مستی چشمات چی شد باده نوشم
دیگه بی تو یه رسوای پریشون شده خونه بدوشم
هنوز عاشق و تنها یه میخونه نشینم 
دیگه بی تو یه دیونه ام دیونه امو  دیونه ترینم
/ 0 نظر / 10 بازدید